Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul

16. veebruaril k.a toimunud Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul arutati töötuse küsimusi Kohtla-Järve linnas. Arutelu algatasid Viru Keemia Grupp personiliosakonna juhatja Tea Allikmäe ja töötukassa Ida-Viru osakonna juhataja Anneki Teelahk. Seoses õlivabrikute konserveerimisega väheneb töökohtade arv kõige rohkem VKG Oilis, kuid ka teistes kontserni kuuluvates ettevõtetes: VKG Kaevandused, VKG Energia, VKG Transport, Viru RMT ja kontserni emaettevõttes.

15. jaanuaril teavitas Viru Keemia Grupp, et liigikaudu 500 inimest kaotab töö. VKG Kaevandused, VKG OIL AS ja OÜ Viru RMT tegid jaanuaris-veebruaris töötukassale kollektiivsed koondamise teated. Töölepingute kollektiivne lõpetamine (kollektiivne koondamine) OÜ Viru RMT ja VKG OIL AS on planeeritud märtsis-aprillis-mais. VKG Kaevandused on planeerinud lepingute lõpetamise ajaks märts-aprill. VKG OIL AS, Viru RMT ja VKG kaevandused koondavad 290 Kohtla-Järve linna elanikku.

Anneki Teelahki sõnul on töötukassa valmis VKG koondatavaid abistama. Töötukassal on olemas võimalused ja vahendid, et kiiresti ja paindlikult olukorrale reageerida.  Vähenenud töövõimega inimestele ja nende võimalikele tööandjatele osutatakse alates 2016. a kõiki tööturuteenuseid – nii täna olemasolevaid kui uusi teenuseid. Töötukassa jagab koondatavatele töötajatele igakuiselt infot, otsib ja vahendab tööpakkumisi, võimaldab karjäärinõustamist.

Toimunud koosolekul esitas Kohtla-Järve linna alaealiste komisjoni esimees Irina Tokman aruande komisjoni tegevusest. Alaealise suhtes, kes on toime pannud õigusrikkumise, on võimalik algatada õigusrikkumise asja arutelu alaealiste komisjonis ning alaealise käitumist mõjutusvahendi kohaldamisega suunata. Arutelu tulemusena teeb komisjon mõjutusvahendi kohaldamise otsuse. Kõige enam esitati alaealiste õigusrikkumiste arutelu algatamise taotlusi 2015. aatal politsei poolt – 23. Prokurörid esitasid taotlusi 14 korral ning alaealise elukohajärgse linnavalitsuse volitatud esindajad 2 korral. Komisjoni suunatud alaealistest oli poiste osakaal 87,12% ja tüdrukute osakaal 12,82%. 2015. aastal kohaldati kõige enam mõjutusvahendina hoiatust.