Projektitegevusega

Kohtla-Järve koolid aktiivselt tegelevad projektitegevusega. 2014. aastal oli koolide poolt teostatud 131 projekt üldsummas 198 625 eurot. Toetusfondidest, sihtasutustest ja organisatsioonidest oli projektide toetamiseks eraldatud 141 165 eurot. Kahjuks, mitte kõik koolide poolt esitatud projektid said toetuse. Linnavalitsuse toetus moodustas 6 483 eurot, samuti võimaldati koolidele tasuta transport. 

Kõige aktiivsemad projektide teostajad olid Järve Gümnaasium, Ahtme Gümnaasium ja Tammiku Põhikool, tublisti tegutsesid ka Slaavi Põhikool, Maleva Põhikool ja Järve Vene Gümnaasium. 

 Projektide teemadeks olid kodanikukasvatus, kodumaa kultuuri, ajaloo ja geograafia tundmaõppimine, loodusõpetus ja looduskaitse, ohutus ja käitumine eriolukordades, säästlikkus, sport ja tervisliku eluviisi propageerimine, heategevus ja abivajajate toetamine jt. 

Aktiivselt näitasid koolid ennast ka maakonna tasemel. 2014. aastal toetas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit 22 Kohtla-Järve koolide projekti üldsummas 9 786 eurot. Need olid suunatud koostööle teiste maakonna koolidega ühisürituste korraldamisel. 

Koolid teostavad ka rahvusvahelist koostööd Comenius, Leonardo, NordPlus Junion, Euroopa Noored ja eTwinning programmide raames, mis võimaldavad õpilastel tutvuda teiste riikide kultuuri ja eluviisiga ning vahetada kogemusi oma eakaaslastega välismaalt.  

Meie koolid võtavad osa ka paljudest üleriigilistest programmidest, nimelt Minu Riik, Leivanädal, Südamenädal, Töövarjupäev jt. Kolm kooli osalevad programmis „Ettevõtlik kool“ (Ahtme Gümnaasium, Tammiku Põhikool ja Järve Gümnaasium), viis kooli omavad Tervist Edendava Kooli staatuse (Järve Gümnaasium, Järve Vene Gümnaasium, Ahtme Gümnaasium, Kesklinna Põhikool ja Slaavi Põhikool). Järve Gümnaasium ja Ahtme Gümnaasium osalevad pilootprojektis „Kiusamisest vaba kool“. Tuleb mainida ka koolide osalemist programmis Entrum, mis on suunatud noorte initsiatiivi ja loovuse arendamisele. 

Koolide projektitöö väärib märkamist mitte ainult sellepärast, et see on õppeprotsessi mitmekesistamine ning täiendava rahastamise saamine väljastpoolt, kuid ka sellepärast, et projektide temaatika on tihedalt seotud põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavadega ning on suunatud õppekavades sätestatud eesmärkide